Reijnhart Volièrebouw - Vogelkwekerij

Cyanocorax chrysops

Nederlands

Identification;

De enige Vlaamse gaai boven het grootste deel van het laagland in het midden van Brazilië. De korte gegolfde top geeft een speciaals flat-topped uiterlijk aan het hoofd, met een uitstulping aan de achterkant van de kroon; tenzij vogels dicht zijn, is de indruk van een middelgrote gaai met een zwartachtig gezicht en borst , contrasterende witachtige onderzijde en blauwe of donkere bovenzijde. Tijdens de vlucht vertoont de staart een brede witte eindband. Hoewel de verspreiding in ruime mate overlapt met die van de Krulkuif, verschillen hun leefgebieden.

Omschrijving;
lengte 36 cm. Bill medium. Uitgestrekt model, lang, lichtjes gegradueerd aan de punt.
pluizig voorhoofd, kort getuft en stijf, zachter en fluweelzacht van textuur over de hele kroon, waardoor een zachte, fluwelen dop wordt gevormd die uitsteekt op de achterkroon.
Nomineer race; kroon, zijkanten van hoofd en nek, keel en bovenborst zwart;
keelkanten met violet malar streep; kleine violetblauwe of groenblauwe vlekken boven en onder het oog, laatste samenvoegend met malarstreep.
Rest van underparts romig geel. Nek en achterste kroon bijna witachtig blauw, donkerblauw in achterhals. Bovenste delen en vleugels saai, donker, violetblauw. Staart gelijk, maar met brede lichtgele of witachtige band aan de uiteinden van alle veren.
Onderbeen en staartband vervagen tot witachtig, met slijtage. Snavel en benen zijn zwartachtig. Ogen citroengeel of lichtgeel.

geslacht / leeftijd
Sexes vergelijkbaar.
Jonge vogels mist oogvlekken en heeft een rudimentaire malaire streep; pupil browner.
Eerstejaarsvogels als volwassene, , worden volwassene na de tweede rui. hun pupil krijgt gele-oranje kleur.

stem;
Heel gevarieerd, inclusief een aantal korte, harde piepjes, rammelaars en chortles en bevat imitatie van andere vogels. Omvat typisch verschillende babbelende frasen die variëren in toonhoogte, sommige van deze herinneren aan de "yaffle" van een specht, andere zijn meer spreeuwachtig. De meeste verschillende frasen zijn een nadrukkelijke, snijdende, dubbele of hoge "chyup-chyup".


Englisch

Identification

The only jay over most of lowland central Brazil.The short ruffled crest gives a speculair flat-topped look to the head, with a bulge at the rear crown;unless birds are close the impression is of medium-sized jay with blackish face and breast, contrasting whitish underparts and blue or dark upperparts. In flight the tail shows a broad white terminal band. Althought distribution widely overlaps that of Curl-crested their habitats differ.

Discription;
length 36 cm. Bill medium. Tailed moder-ately long,slightly graduated at tip.
feather of forehead shortly tufted and stiff becoming softer and velvety in texture over whole crown forming a soft, velvet cap which bulges on rear crown.
Nominate race; crown, sides of head and neck, throat and upper breast black;
throat sides with violet malar stripe; small violet-blue or greenish-blue spots above and below eye, latter merging with malar stripe.
Remainder of underparts creamy-yellow. Nape and rear crown almost whitish-blue becomming dark violet in hind-neck. Upperparts and wings dull, dark, violet-blue. Tail simular but with widde pale yellow or whitish band at tips of all feathers.
Underparts and tail band fade to whitish, with wear.Bill and legs blackish. Irides lemon-yellow or pale yellow.

sex/age
Sexes similar.
Juvenile lacks eye spots and has vestigial malar stripe; irides browner.
First-year birds as adult exept that eye spots are small and drab, becomming as adult after second moult.

voice;
Quite varied, includes a number of a short harsh squeaks, rattles and chortles and includes mimicry of other birds. Typically includes various chattering phrasees which vary in pitch, some of thes recall the "yaffle" of a woodpecker, others are more thrush-like.Most distinct phrase an emphatic incisive chopping, double or treble " chyup-Chyup".